कृष्ण प्रजापति
नेवाःतय्सं थौं बहनिं कुछी भ्वय् नयाः मोहनि नखः न्यायेकि । मोहनिया च्यान्हूया न्हिं थौं थथे नेवाःतय्सं थथे कुछी भ्वय् न्याः महाअष्टमी पर्व न्यायेकेगु याइ । नेवाः भाषां कुछी  भ्वय्या अर्थ निम्ना भ्वय् खः । कूलछिं च्वनाः नइगु भ्वय् कथं कूछि भ्वय्यात कयातःगु दु । थुकि थःगु कुलं पिनेयापिंत दुथ्याकी मखु । कूलया भ्वय् नयेबलय् कूछि कूछि बछि तयाः नइ । उकिं कुछि भ्वय्या अर्थ निमना भ्वय् तायेकीपिं नं दु ।
थ्वहे झ्वलय् नवदुर्गाया कूछि भ्वय् न्यायेकाः भ्वय् नयेगु ज्या थौं सनिलय् झताप्वालय् क्वँय्लाछि त्वालय् जुल । थनया नासः द्यःयात थीथी किपां छाय्पियाः नवदुर्गा गणया कूछि भ्वय् न्यायेकीगु खः । कूछि भ्वय् नये न्ह्यः धाःसा घंघलासि लः ल्हायेगु ज्या जुइ । भैलः द्यःथाय् सास्ती यानाः फै स्याना कचिगु हि त्वनाः पाप यात धाःसा थुम्ह फैचिया गति जुइमाः धकाः पाः फयाः भाकल यानाः नवदुर्गां थौं घंघलासि लः ल्हाना कूछि भ्वय् नइ ।

...

All Comments.......


Please Login/Register To Comments