कुमार लघु


झि नेवा तयगु योमरी पुन्हि नखा खः
नेपामी तयता अति हे योगु मारी हे योमारी
थौ फूकं नेवा तयगु छेँ छेँ
 योमारी दयका चोनीगु न्हि
थौयाय चाःवर्ष याय ताहाक चा जुईगु खः
उकि थौ तेलं दानय मः उपदेनय मज्जू
थौ यायगुसुखगु न्हि सकसियाय भिजुयमः
छभ्वः छक्कलु फुकं सिया भपेगु नयगु जुयमः
जि मचाबले त्वा त्वालय
योमरी कावईगु,फोवईगु
उवले त्योसिंङ त्यो योमरी निग फोनबु
व्युसा जय जुयमः मव्युसा सितीकुती ,
खापालिनय सामावल, वेला मवेला
विईगुसा मथाङ वियादिसः
मबिगुसा जिपु थानानं वानय त्योलः
फुकं नेवा अलेय नेपामीता पिन्ता शुभाय्
योमरी सुथाय त्योलं क्वाक्वा नयगु नसाज्वलंखः  
योमारी पुन्हिखुनु पिगनय ङाङंकः देकेझाई
नेवातयगु चलन थपिनीगु
ध्योतानं नकिगु बालागु चलनः बाला
योमारी न्हि जुलकिनं
मेपु पासापि आकर्षित जुई
जिअजि,बाज्या,अव्वा व अमा उखुनु
मिले जुया योमरी दयकेता पुलिचुया
जाकिचुता क्वागुनाखं तया न्हयाना
झिता योगु योमारी दयकगु आनं झल्झी वगुदु  
अमा,अव्वा पिसं योमरी जक नकेगु मखु
थुकियायगु विशेषता नं कानयमः
थो योमारी न्हापालिसे हे दयका नयगु चलनः दु
थो नखाचखा हानाँतु वचे याना जीवन धस्वायमा
योमरी दयका ,योमरी यायदुने
घिऊचाकु,हाम तयादयकि
पोतासितया वुकि ध्योता छाई
अलेजक तहृम्हासिता लिसे बियाँ पुवाङकि
थौ न्हिछीतकः नयगु व मचाखाचा ता ल्योकि
थो वर्ष यायगु न्हुगु वाखे
योमारी तया विधी पुवाङकः
बहनी पूजा याङ
योमरी प्यङग,ङागतया पूजायाई
प्यन्हू,ङान्हुङ योमरी कोकाईगु दु
व हे योमारी प्यन्हुलिपा
म्हयायमचा सता नकिगु चलन दु
नेवा तगु चलनः अति हे हायपु  ।
शुभाय् ।
...

All Comments.......


Please Login/Register To Comments